Debata sektorowa 02.04.2019 w Sosnowcu

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia odbyła swoją kolejną debatę w dniu 2 kwietnia 2019r. w Sosnowcu w CKZiU.  Celem tej debaty było omówienie działań prowadzonych przez Radę i koniecznych do podjęcia aktywności w celu poprawy  sytuacji na rynku  pracy w przemyśle tekstylnym, odzieżowym i skórzanym. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, urzędów pracy, władz samorządowych, przedstawiciele jednostek nadzorujących edukację, przedstawiciele jednostek edukacji pozaformalnej ,  instruktorzy zawodu, doradcy zawodowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół przemysłu mody oraz organizacje sektorowe.

Przewodnicząca Rady przedstawiła działalność Rady za okres 2017-2018 i nakreśliła plan na kolejne dwa lata, przedstawiła również obraz sektora odzieżowo – tekstylnego w wymiarze krajowym i światowym. Animator Rady zaprezentował obraz edukacji zawodowej w zakresie kształcenia na potrzeby sektora odzieżowego, tekstylnego i skórzanego. Przedstawił potrzeby sektora i aktualną ilość kształconej młodzieży oraz poziom naboru. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność współpracy szkół z przedsiębiorstwami, problemy konieczne do rozwiązania w zakresie rozwiązań systemowych i uzgodnień pomiędzy jednostkami edukacyjnymi, przedsiębiorcami i władzami nadzorującymi działalność szkół.  Przedstawił zadania jakie stoją przed sektorem i szkołami mającymi za zadanie rozwiązanie problemu jakim jest brak kadr i zachęceniem młodzieży do edukacji w zawodach sektorowych. Przedstawiony został raport z obserwacji rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy wSosnowcu, wykazujący duże zapotrzebowanie na kadry i małą ilość chętnych do pracy.

Kolejnym punktem programu było podsumowanie wyników Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży i nagrodzenie wyróżnionej młodzieży. Laureat I Miejsca w Olimpiadzie otrzymał – voucher udziału w Międzynarodowych Targach Techtextil w Frankfurcie. Wyniki prac uczniów zaprezentowane zostały w postaci dwóch mini pokazów mody przygotowanych przez młodzież ze szkół w Częstochowie i Sosnowcu. Zaprezentowano dwa opracowania przygotowane przez Radę – Poradnik dla instruktorów
zawodu i doradców zawodowych, które mają wspierać doradców i instruktorów w ich codziennej pracy.

Przedsiębiorcy zaprezentowali swoje doświadczenia we współpracy ze szkołami jako przykład wsparcia edukacji na rzecz kształcenia przyszłych kadr dla swoich przedsiębiorstw. Młodzież przedstawiła ofertę szkoły na rok następny, zachęcając do kształcenia zawodowego. Jako promocję zawodu przedstawiono kolejne dwa filmy wyprodukowane przez Radę,
obecne na kanałach społecznościowych i przekazane do szkół. W przerwie uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w networkingu – prezentacji kierunków kształcenia, spotkaniu z pracodawcami, przedstawicielami uczelni wyższych, nauczycielami zawodu, doradcami zawodowymi i pedagogami w specjalnie zorganizowanej przestrzeni.

Po przerwie odbył się Panel dyskusyjny na temat „Współpracy szkół z przedsiębiorcami, samorządami i organami administracji państwowej na rzecz rozwoju edukacji i sektora mody”. Ożywiona ponad 1,5 godzinna dyskusja dała obraz postulatów i oczekiwań przedsiębiorców i przedstawicieli szkół oraz stanowiska przedstawicieli Ministerstwa, władz samorządowych, edukacyjnych i rynku pracy.

Dziękując Pani Dyrektor Elżbiecie Czernik z CKZiU w Sosnowcu za wsparcie przy organizacji tegorocznej debacie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z prezentacjami z debaty na stronie rady: http://www.modakompetencje.pl/ Obecnym na debacie dziękujemy za aktywny udział i zapraszamy do udziału w kolejnej debacie za rok.

Panel dyskusyjny Debata

Poradniki dla doradcy zawodowego i instruktora zawodu

Zapraszamy do zapoznania się z  najnowszymi opracowaniami Rady.

W poniższych linkach dostępne są:

Poradnik dla doradcy zawodowego –poradnik dla doradców

Poradnik dla instruktorów zawodu – Poradnik dla instruktorów

Debata sektorowa 2 kwietnia 2019r. Sosnowiec , CKZiU Sosnowiec, ul. Gen. Grota – Roweckiego 64

       

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli  z  Szkół  Przemysłu Mody, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji branżowych, instytucji otoczenia biznesu oraz  instytucji rynku pracy   na

II Debatę Sektorową organizowaną przez Sektorową Radę  ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia.

Udział w debacie   potwierdzili   przedstawiciele  ministerstw, władz samorządowych i PARP.

Przewodnie hasło  tegorocznej debaty  -” Z Radą ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne  Tekstylia  w drodze po sukces”.

Termin   debaty – 2.04.2019

Miejsce –   CKZiU Sosnowiec, ul. Gen. Grota – Roweckiego 64

 

Debata  jest częścią projektu:

„Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów”,   finansowanego  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa II –  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w ramach umowy nr POWR.02.12.00-00-0008/16-02

Do zobaczenia w Sosnowcu

 

ANIMATORZY RADY

 

ALEKSANDRA KRYSIAK      BOGUSŁAW SŁABY

 

 

                                  PROGRAM  DEBATY

9.00 – 10.30               Networking – prezentacja kierunków kształcenia – spotkania
z pracodawcami, przedstawicielami uczelni wyższych, nauczycielami zawodu, doradcami zawodowymi, pedagogami

10.30 – 10.40              Uroczyste powitanie gości

10.40 – 10.55              Prelekcja: „Potrzeby rynku pracy w kontekście zawodów na lokalnym rynku pracy – Barometr zawodów w województwie śląskim” – Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

10.55 – 11.40             Działania Rady Sektorowej  zrealizowane w 2018 oraz  planowane na 2019 rok

11.40 – 11.55              Wręczenie nagród „Zawodowiec Roku 2018”

11.55 – 12.25              Wystąpienia przedstawicieli MEN, MPiT, PARP

12.25 – 13.00              Kreowanie wizerunku w branży modowej -Artystyczna
prezentacja   w formie pokazu mody-Dobre praktyki

13.00 – 13.15              Prezentacja  filmów promujących branżę mody- komentarz: Natasza Pavluchenko

13.15 – 13.30              Przerwa kawowa

13.30 – 13.45             Podsumowanie wyników Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

13.45 – 14.10               Pilotażowe wdrożenie sektorowej ramy kwalifikacji Przemysłu

Mody

14.10 – 14.20             Prezentacja  poradnika doradcy zawodowego oraz poradnika instruktorów zawodu

14.20 – 15.00             Jak szkoła dba o budowanie wizerunku – oferta edukacyjna  na rok szkolny 2019/2020

15.00 – 16.30              Panel dyskusyjny „Współpraca szkół z przedsiębiorcami, samorządami i organami administracji państwowej na rzecz rozwoju  edukacji i sektora mody”

16.30                          Lunch