Seminarium na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W dniu 04.06.2019 odbyło się Seminarium organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych przy współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia.
Mieliśmy okazję dowiedzieć się więcej o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Rozwiązania, które wprowadza ZSK, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

W Polsce kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, ale także przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, funkcjonujące na podstawie różnych przepisów. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny na temat: Jakie kwalifikacje z sektora przemysłu mody są potrzebne?
Uczestnikami byli przedstawiciele edukacji, przedsiębiorców oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia.

Posiedzenie Prezydium Rady Sektorowej

W dniu 04.06.2019 w Łodzi odbyło się posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Prezydium Rady oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszyscy obecni zapoznali się ze sprawozdaniem z działań Rady Sektorowej za 2018 rok oraz szczegółami budżetu na rok 2019. Omówione zostały planowane działania na najbliższy kwartał . Prezydium Rady wypracowało też wspólne stanowisko na temat realizacji bieżących działań projektu Rady Sektorowej. Podjęto również ożywioną dyskusję na temat kształcenia kadr przemysłu mody i możliwości dofinansowania do edukacji. Członkowie Prezydium zapoznali się też z rekomendacją nr 1/2019 w zakresie potrzeb kompetencyjnych branży.