Pracodawca Jutra

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją – czyli działań, które polegają na pobudzeniu świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowaniu w działania na rzecz rozwoju edukacji, rozwoju usług edukacyjnych, działaniach umożliwiających nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji.

Dzięki konkursowi możliwa jest wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Laureaci konkursu będą stanowić przykład w zakresie realizacji projektów, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy, podniesienia kompetencji lub umiejętności adresatów inicjatyw edukacyjnych.

Tegoroczna edycja konkursu Pracodawca Jutra będzie obejmowała dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu:

  • pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
  • systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
  • inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
  • rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
  • działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.

„Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu:

  • współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
  • tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
  • zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

Inicjatywa edukacyjna zgłoszona w ramach konkursu powinna być rozpoczęta najwcześniej 1 stycznia 2019 r. i realizowana na terytorium Polski. Co istotne, nie może to być inicjatywa nagrodzona i wyróżniona w VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra”.

Konferencja podsumowująca działalność Rady Sektorowej – 15 czerwca 2023 r. w Łodzi

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji podsumowującej działalność Rady oraz perspektywy rozwoju kompetencji sektorowych – Pakt na rzecz Umiejętności. Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2023 r. w Łodzi, hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229/231. Organizowana przez nas Konferencja jest otwartą przestrzenią do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów w zakresie pozyskiwania kadr, współpracy pracodawców ze szkołami i uczelniami, podnoszenia kwalifikacji kadr w przedsiębiorstwach, współpracy przedsiębiorstw i szkół z władzami. Udział w konferencji jest bezpłatny

Agenda wydarzenia:

Zaproszenie_agenda_Konferencja 15.06.2023 r._Łódź

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy_Konferencja 15.06.2023 r._Łódź

Wspieramy edukację zawodową w sektorze mody i tekstyliów

Zapraszamy do zapoznania się z nowym filmem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia:

Rada Sektorowa Przemysłu Mody – wspieramy edukację zawodową w sektorze mody i tekstyliów – YouTube

Debata Sektorowa Gdańsk 2022

Debata Sektorowa 23.11.2022

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia odbyła swoją kolejną debatę w dniu 23.11.2022 w  Amber Expo w Gdańsku. Celem wydarzenia było omówienie działań prowadzonych przez Radę i koniecznych do podjęcia aktywności w celu poprawy  sytuacji na rynku  pracy w przemyśle tekstylnym, odzieżowym i skórzanym. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele jednostek nadzorujących edukację, przedstawiciele jednostek edukacji pozaformalnej ,  instruktorzy zawodu, doradcy zawodowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół przemysłu mody oraz organizacje sektorowe.

Podczas debaty Animator Rady Bogusław Słaby zaprezentował obraz edukacji zawodowej w zakresie kształcenia na potrzeby branży mody. Przedstawił potrzeby sektora i aktualną ilość kształconej młodzieży oraz poziom naboru. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność współpracy szkół z przedsiębiorstwami oraz  problemy konieczne do rozwiązania w zakresie rozwiązań systemowych.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie dr inż. Marzanny Lesiakowskiej-Jabłońskiej pod tytułem „Pojęcie, warunki i kierunki odpowiedzialnego rozwoju branży mody i innowacyjnych tekstyliów w Polsce w ujęciu holistycznym na tle światowych trendów”. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są wyznaczniki zrównoważonego rozwoju branży mody oraz jakie są nowe źródła surowców naturalnych oraz nowe i ulepszone sposoby produkcji włókien.

Kolejnym ciekawym punktem debaty było wystąpienie dr inż. Magdaleny Owczarek z  Politechniki Łódzkiej, która opowiedziała o kształceniu kadr dla przyszłości sektora:. Przybliżone zostały nowe zawody dedykowane branży mody. Prelegentka omówiła  również oczekiwania rynku i potrzeby przyszłości.

Podczas debaty odbyły się dwa panele eksperckie dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju oraz potrzeb kompetencyjnych branży. Uczestnicy omawiali także wyzwania stojące przed polską branżą mody wynikające z potrzeb współczesnej gospodarki oraz rolę rzetelnej i skutecznej komunikacji jako fundament odpowiedzialnego rozwoju sektora

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za obecność, dyskusję i ciekawe wykłady. Zapraszamy również na kolejne wydarzenia, które już niebawem.

 

 

 

 

Konferencja Sektorowej Rady

Konferencja Sektorowej Rady 25 października 2022 Politechnika Łódzka

25 października na Politechnice Łódzkiej odbyła się konferencja zorganizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia. Dotyczyła ona sytuacji w branży oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, szkołami mody i samorządem. Konferencja była otwartą przestrzenią do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów w zakresie pozyskiwania kadr.

Udział w niej  wzięło ponad 100 przedsiębiorców, uczniów oraz przedstawicieli sektora. Podczas konferencji była możliwość bezpośredniego kontaktu przedstawicieli edukacji z przedsiębiorcami, a także wymiany doświadczeń. Podczas wydarzenia przedstawiona została aktualna sytuacja sektora odzieżowo – tekstylnego w wymiarze polskim i europejskim. Podsumowane zostały również działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia w roku 2021 i plan działań Rady do zakończenia projektu

Dla nauczycieli uczących zawodu interesujące były prezentacje dotyczące roli doradcy zawodowego w szkole oraz pozyskiwania kompetentnych kadr dla przemysłu.

Przedstawicielka Politechniki Łódzkiej dr Monika Malinowska-Olszowy przedstawiła interesujący wykład na temat dalszej edukacji zawodowej absolwentów szkół branżowych.

Prezentacje skupiły się również na zagadnieniu kompetencji i umiejętności jakie są poszukiwane przez pracodawców branży mody.

Na koniec odbył się panel dyskusyjny na temat  „Jak dostosować system edukacji do oczekiwań i potrzeb pracodawców”. Przedstawiciele szkół, przedsiębiorstw oraz Sektorowej Rady dyskutowali na temat rozwiązań, które mogą poprawić sytuację w obszarze edukacji. Wszyscy zgodnie podsumowali, że kluczową rolę w kształceniu kadr ma współpraca na linii szkoła – pracodawca i jest potrzeba dalszego rozwijania tej formy kooperacji.

  

Nowy film – Pozaszkolne formy kształcenia

Zapraszamy do zapoznania się z nowym filmem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia:

https://www.youtube.com/watch?v=xtBHP1IHZhE

 

Dni kariery w Częstochowie

PRZEMYSŁ MODY – BIZNES POZYTYWNYCH EMOCJI

W dniu 7 czerwca 2022r.  odbyły się  w  Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie Dni Kariery w sektorze odzieżowo – tekstylnym RAZEM DLA PRZEMYSŁU MODY.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 osób- uczniowie szkół podstawowych oraz szkół przemysłu mody, przedstawiciele przedsiębiorstw sektorowych, organizacji sektorowych oraz przedstawiciele władz samorządowych i Regionu odpowiedzialni za edukację  i rozwój sektora.

Spotkanie odbyło się w podziale na:

ZŁOTY TRÓJKĄT PRZEMYSŁU MODY –  prezentacja szkół, samorządu i pracodawców – dobre praktyki współpracy

PREZENTACJA ŚCIEŻEK KARIERY ZAWODOWEJ  ABSOLWENTÓW SZKÓŁ W SEKTORZE PRFZEMYSŁU MODY

FORUM WSPÓŁPRACY I KONSULTACJE  – pracodawcy, szkoły, doradcy zawodowi (spotkania B2B przy stoiskach ekspozycyjnych)

PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK „Złotego Trójkąta” – X edycja spotkania „Reymont jest przedsiębiorczy” –  pokaz mody kolekcji uczniowskich

               

Nowy film Rady Sektorowej

Zapraszamy do zapoznania się z nowym filmem Rady Sektorowej:

 

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym szkolnictwa zawodowego i rynku pracy autorstwa

p. Ireneusza Jabłońskiego.

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy