Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.

Projekt  finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa II –  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

CEL PROJEKTU:  umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z tego sektora z instytucjami rynku pracy poprzez powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów w terminie 10.2016-06.2023.

Liderem w projekcie jest:Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan

Partnerem PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez siebie sektorze. Pozwoli to na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

W ramach projektu planuje się zaangażować do współpracy 65 przedsiębiorców i  30 instytucji.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji dla Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów  stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i bariery w sektorze przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

Działania RS umożliwią oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach. Pozwoli to także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

DZIAŁANIA  PROJEKTOWE

1.Powołanie i Działania Rady Sektorowej
2.Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
3.Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
4.Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instucji rynku pracy i partnerów społecznych
6.Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI PRZEMYSŁ MODY I INNOWACYJNE TEKSTYLIA

link do pełnego tekstu –  Regulamin Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia

SKŁAD PREZYDIUM  RADY

Aleksandra Krysiak –                                Przewodnicząca Rady/ Animator

Elżbieta Czernik –                                      Wiceprzewodnicząca Rady

Bogusław  Słaby                                         Animator Rady

Jadwiga Nocoń –                                      Grupa Robocza 1- ds Promocji

Marzanna Lesiakowska-Jabłońska –    Grupa Robocza 2 –  ds programów nauczania

Tadeusz Wawrzyniak, Dariusz Zając   –  Grupa Robocza 3 – ds kontaktów   z przedsiębiorcami, szkołami przemysłu mody i   władzami lokalnymi

Janusz Moss / Ireneusz Chabrowski  –          Przedstawiciele  Zespołu Eksperckiego

W skład Grup roboczych wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

Grupa Robocza 1- ds Promocji-  Vesta , Recte, Eurokreator, Politechnika Łódzka, Szkoła Przemysłu Mody Częstochowa,

Grupa Robocza 2 –  ds programów nauczania – Viamoda, Szkoła Przemysłu Mody Białystok, Corin, ASP Łódź, ŁCDN i KP

Grupa Robocza 3 – ds kontaktów   z przedsiębiorcami, szkołami przemysłu mody i   władzami lokalnymi – PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Alles, Stowarzyszenie

Włókienników Polskich, ZPPM Lewiatan

ZESPÓŁ EKSPERCKI:

 Reprezentanci  przedsiębiorstw i organizacji branżowych:  Sewing Contractor,  Stowarzyszenie Włókienników Polskich, Polska Izba Przemysłu Skórzanego,

Reprezentanci szkół przemysłu mody z Sosnowca, Częstochowy i Białegostoku

Reprezentanci Uczelni wyższych:  Politechnika Łódzka, ASP Łódź, Viamoda  Warszawa – szkoła niepubliczna

Organizacje  i instytucje otoczenia biznesu i edukacji zawodowej :  

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – doradztwo,

Szkoła Nowoczesnych Technologii – kształcenie dorosłych, kształcenie pozaformalne,

Federacja OPZZ,

Wojewódzka Rada Rynku Pracy,

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego